untitled 2.0

event

Valozhyn Graffiti Jam

location

Sovetskaya st. 95, Volozhyn, Belarus

Photo

Masha Masha, Roman Enotov

year

2020